kierownikiem inspektoratu jest:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu

>>>  KATARZYNA KOZŁOWSKA   <<<

tel.  16  621-31-97  

e-mail:  k.kozlowska@piwjar.pl  lub  jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl

 

1. W Inspektoracie interesanci wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są:

1) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz 

2) przez wszystkich pracowników – w godzinach obsługi interesantów:  (8:00-15:00); 


2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwe w zależności od treści skargi lub wniosku osoby odpowiadające za wykonywanie zadań w komórkach organizacyjnych Inspektoratu.
3. Na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnie dostępnym jak i stronach www,   bip.piwjar.pl  wywiesza się informacje:

1) prowadzonych naborach pracowników;

2) spraw pracowniczych i informacje dla rolników


4. Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w terminach ustalonych w Regulaminie organizacyjnym.


5. Skargi przyjmowane są na piśmie lub do protokołu. Wszystkie skargi są rejestrowane. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustala osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz ustala termin jego zakończenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków poprzez prowadzenie stałego monitoringu w tym zakresie.


6. Wszystkie skargi, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być rozpatrzone bezzwłocznie. Skargi wymagające uzgodnień, porozumień, lub przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.