COVID-19
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W JAROSŁAWIU
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w JAROSŁAWIU informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wytycznymi związanymi z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce w tym z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii - ogranicza możliwości bezpośredniego kontaktu w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarosławiu, do spraw nagłych, wymagających podjęcia natychmiastowego działania, bądź interwencji.

Zachęcamy wszystkich interesantów do ograniczenia osobistych wizyt w siedzibie oraz do korzystania, o ile to możliwe, z usług drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

 
Telefon: 16 621 31 97 / Email:  jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu sprawuje  :

Monitorowanie zakażeń zwierząt

 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przeprowadzanie

 • kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu

Sprawowanie nadzoru nad

 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Zwalczanie:

 • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób
 • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego

Prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt

 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  a) przewozu zwierząt
  b) organizowanie targów, wystaw, pokazów
  c) obrotu zwierzętami i ich skupu
  d) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku
  e) prowadzenia punktu kopulacyjnego
  f) prowadzenia zakładu drobiu
  g) prowadzenia chowu i rozrodu ryb
  h) prowadzenia schronisk dla zwierząt
  i) chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka
  j) utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów
  k) zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów

Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego

 

NADZÓR WETERYNARYJNY

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych <<< kliknij tu.

 

Dostępność architektoniczna       

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 4,

Do budynku prowadzi wejście z szerokimi drzwiami.  Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków..

Recepcja znajduje się na tej samej wysokości co wejście.  Osoba na wózku,  ma możliwości wjazdu na teren urzędowania Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii. 

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można uzyskać dzwoniąc 16 621 31 97 lub za pomocą kontaktu e-mail.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością (naszej) strony internetowej prosimy o kontakt.
     Osobą kontaktową jest informatyk:

Do osoby kontaktowej można również składać:

 • wnioski (żądania) o udostępnienie informacji niedostępnej, e-mail: jaroslaw.piw@wetgiw.gov.pl  lub przez portal E-Puap
 • Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.