NASZE ZADANIA to :

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego, a w szczególności:
1. zwalczanie:
a) chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
b) chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego (zoonoz), lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
2. monitorowanie zakażeń zwierząt;
3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
4. przeprowadzanie:
a) weterynaryjnej kontroli granicznej,
b) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
5. sprawowanie nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
e) obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
f) wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
g) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
h) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
i) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
7. prowadzenie wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji.

 

załatwienienie spraw - kontakt :

- elektronicznie,  pisma i wnioski    kliknij tu... E-PUAP

- papierowo pismoa proszę kierować na wskazany adres korespondencyjny:
ze wskazaniem komórki organizacyjnej.

 

Wykaz  symboli  komórek  organizacyjnych  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Jarosławiu: 

Lp.

Nazwa  zespołu  lub  samodzielnego  stanowiska  pracy

Nazwa  komórki  organizacyjnej  lub stanowiska

Symbol  literowy

1.

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

 Powiatowy Lekarz  Weterynarii

 PIW.plw.

 

2.

Zespół  ds. zdrowia i ochrony zwierząt :

St. Inspektor  wet.,

 inspektor wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

PIW.zak.

Inspektor  wet. ds. higieny materiału biologicznego

 

PIW.mbiol.

 

 

3.

 

Zespół  ds. bezpieczeństwa żywności, pasz  oraz ubocznych produktów zwierzęcych :

St. inspektor wet.,

 inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

 

PIW.hig.

Inspektor  wet. ds. pasz  i utylizacji

 

PIW.ssz.

4.

Zespół  ds. finansowo - księgowych :

Główny księgowy,

księgowy

 

 

PIW.E.

 

5.

 

Zespół ds. administracyjnych :

Sekretariat  kierownika jednostki

 

PIW.plw.s.

Stanowisko  ds. pracowniczych

 

PIW.sp.

Stanowisko ds. informatyki

PIW.inf.

6.

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

 

Radca prawny

 

PIW.RP